1.Chilly Prawn (gravy)

    2.Chilly Prawn Dry

    3.Garlic Prawn (dry)

    4.Garlic Prawn Gravy

    5.Ginger Prawn (dry)

    6.Ginger Prawn (gravy)

    7.Prawn Masala

    8.Prawn Fry

    9.Prawn Manchurian Dry

    10.Prawn Manchurian Gravy

    11.Prawn Pepper Onion

    12.Prawn Tikka

And Etc...